Generelt

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som den enkelte kommune kan skrive ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven. Det er en skatt på eiendommen, uavhengig av hvem som eier denne. Hver enkelt kommune avgjør selv om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen.

Eiendomsskatt er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.

Hvorfor er det eiendomsskatt i Sandøy kommune?

Kommunestyret har bestemt at det skal skrives ut eiendomsskatt fra og med 2016.

Hva er skattetaksten?

Kommunestyret har bestemt at eiendomsskatten for 2017 er 2 ‰ (promille) av taksten på eiendommen, og at boliger skal takseres med utgangspunkt i formuesgrunnlaget, jf. eiendomsskattelovens § 8 C-1.

Når innføres eiendomsskatten?

Fra 2016 innføres eiendomsskatt.

Hva ilegges eiendomsskatt?

Boligeiendommer, fritidseiendommer, våningshus på gårdsbruk og naust som ikke blir benytta til næringsformål.

Hva skal ikke ilegges eiendomsskatt?

Næringseiendom, verk og bruk.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge?

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor kan jeg få mer informasjon om eiendomsskatt?

Det er generell informasjon på Skatteetatens hjemmesider, www.skatteetaten.no.

Begreper

Hva er formuesgrunnlaget?

Formuesgrunnlaget (boligverdi) er fastsatt av Skatteetaten og tar sikte på å gi utrykk for eiendommens antatte markedsverdi på verdisettingstidspunktet. I 2017 brukes verdier fra 2015. Det vil si boligverdien per 31. desember 2015.

Formuesgrunnlaget  er ligningsverdi * 4, eller;

Ligningsverdien utgjør 25 prosent av boligverdien for primærbolig.

Formuesgrunnlaget baserer seg på årlige beregnede kvm satser fra Statistisk sentralbyrå hvor det tas hensyn til boligtype (enebolig, leilighet, småhus), opprinnelig byggeår, boligens areal (primærrom), boligens beliggenhet og markedspriser i området.

Hva er skattegrunnlaget

Skattegrunnlaget tar utgangspunkt i eiendommens formuesgrunnlag. Grunnlaget for beregning av eiendomsskatt blir satt til 80 % av boligverdien fra Skatteetaten.

Skattegrunnlaget blir dermed Formuesgrunnlag * 0,8

Hva er ligningsverdi?

Ligningsverdien på boligen din er basert på boligopplysningene til Skatteetaten. Ligningsverdien som legges til grunn for beregning av eiendomsskatt i 2017 finner du på selvangivelsen for inntektsåret 2015. Om ligningsverdi på Skatteetaten.no.

Hva er primærbolig?

Som primærbolig regnes i utgangspunktet den bolig hvor eier har folkeregistrert adresse ved årets utgang. Det er ikke mulig å ha mer enn én primærbolig ved formuesligningen.

Hva er sekundærbolig?

Sekundærbolig er bolig (ikke fritidsbolig) man eier men ikke bor i selv. Dette gjelder blant annet pendlerbolig, utleiebolig og helårsbolig brukt som fritidsbolig.

Hva er P-ROM ?

Med P-rom menes rom som kan defineres som oppholdsrom i boligen din. Alle P-rom må være tilgjengelig via dør eller trapp.

Hva er en sjablongverdi (kvm-pris)?

Sjablongverdien bygger på ulike faktorer som: omsetningstall for bygninger, husleienivå og gjenskaffelsesverdier. Dette til sammen danner en kvadratmeterpris. En sjablongverdi er vurdert og fastsatt av sakkyndig nemnd. Hver av de enkelte eiendomsgruppene som enebolig, leilighet, småhus, fritidsbygg, våningshus, naust etc, har en egen sjablongverdi.

Hva er BID og hvor kan jeg finne det?

BID er et unikt bygningsnummer for et bygg registrert i Matrikkelen, det nasjonale eiendomsregisteret. Alle bygninger har et eget bygningsnummer.

www.seeiendom.no kan du se alle bygningsnummerene i hele Norge.

Utregning av eiendomsskatt

Hvordan blir eiendomsskatten beregnet  i 2017?

For boliger der det foreligger ligningsverdi fra Skatteetaten, vil denne bli lagt til grunn ved beregning av grunnlaget for eiendomsskatten. I 2017 benyttes ligningsverdien som står i selvangivelsen for inntektsåret 2015.

Der kommunen ikke har mottatt boligverdi fra Skatteetaten er det foretatt kommunal taksering

Hvordan blir skatten beregnet med ligningsverdi fra Skatteetaten?

Dersom boligen er din primærbolig vil ligningsverdien i selvangivelsen være 25 % av boligverdien. Grunnlaget for beregning av eiendomsskatt blir satt til 80 % av boligverdien fra Skatteetaten. Eiendomsskatten for 2017 er 2 promille av taksten på eiendommen.

Eksempel:

Ligningsverdi                          500 000 kroner x 4                 = 2 mill. kroner (formuesgrunnlag)

Reduksjon til 80 %                 2 mill * 0,8                               = 1,6 mill. kroner (skattegrunnlag)

Eiendomsskatt                       2‰ av skattegrunnlaget         = 3200 kroner

Dersom boligen er din sekundærbolig vil ligningsverdien i selvangivelsen for inntektsåret 2015 være 60 % av boligverdien.

Hvordan beregnes eiedomsskatt satt av kommunen?

En sakkyndig nemnd er oppnevnt av kommunestyre og har vedtatt nærmere retningslinjer for taksering og fastsetter deretter eiendomsverdien som vil ligge til grunn for utskriving av eiendomsskatt. Eiendomsskatten for 2017 er 2 promille av taksten på eiendommen.

Kommunen har besiktiget eiendommer og fastsatt en vurderingsfaktor (BF) på eiendommen fra 1 til 10, der 10 representerer standard og kvalitet til en ny bygning.

Beregnet skattegrunnlag blir: Areal av P-ROM * kvm-pris * BF * KF

Kvm – pris.     -           Sjablongverdi som korrigeres ut fra standard og kvalitet.

BF                   -          Vurderingsfaktor som beskriver bygningens standard og kvalitet.

KF                   -          Verdikorreksjon for konsesjonsbelagte eiendommen. Verdi settes til 0,8

         for landbrukseiendommer som er konsesjonsbelagt og til 1 for øvrige.                                   

Eksempel

Naust på 50m2. For naust er kvm pris 5000 kr. Vurderingsfaktorern (BF) er satt til 0,7. KF = 1.

 

Skattegrunnlag:          50m2 * 5000 * 0,7 * 1                        = 175 000 kr

Eiendomsskatt:          2‰ av skattegrunnlaget                    = 350 kr

Betaling

Når får jeg vite hva jeg skal betale i eiendomsskatt?

Faktura for eiendomsskatt for 2017 sendes ut i fire terminer sammen med kommunale avgifter.

Vi er flere eier på en bygning, hvem får regningen?

Kommunen har innhentet navnelister fra matrikkelen der alle eiere står oppført. Den personen som står først på listen, vil få fakturaen. Det sendes kun ut en faktura for hver bygning, selv om det er flere registrerte andelseiere.

Klager

Opplysningene i ligningen er feil, hva gjør jeg?

Dette må du ta direkte med Skatteetaten. Klage på ligning kan gjøres elektronisk via Skatteetaten og Altinn.

Kan jeg få utført egen takst og kreve at den skal brukes?

For eiendommer med formuesgrunnlag fra Skatteetaten kan du bruke en egen takst som grunnlag for en klage til Skatteetaten på ligningsverdien. Du må først sjekke om det er grunnlag for å klage på ligningsverdien. Informasjon om dette finnes på Skatteetatens nettsider.

Hva er klagefristen?

Klagefristen på vedtak om eiendomsskatt er 6 uker etter at eiendomsskattelista er lagt ut til offentlig ettersyn eller at skatteseddelen er sendt ut .

Hvor klager jeg om grunnlaget for utstedelsen av eiendomsskatten er feil?

Klage på ligningsverdi fra Skattetaten

Dersom man mener at eiendomsskatten er beregnet uriktig på grunn av feil ved ligningsverdien i selvangivelsen, må klage rettes til Skatteetaten.

  •          Du kan melde inn endringer av boligopplysningene, dvs arealet av primærrom, angivelsen av byggeår og boligtypen
  •          Du kan kreve å få satt ned ligningsverdien (og med det formuesgrunnlaget) dersom ligningsverdien dokumentert utgjør mer enn 30% av markedsverdi for primærboliger og 60% av markedsverdi for sekundærboliger.

            Eksempel:

Skatteetatens boligverdi for boligen du eier og bor i er 2 millioner kroner, men du kan dokumentere at markedsverdien er 1,4 millioner kroner.

Ligningsverdi er 500 000 kr

Ligningsverdi i prosent av dokumentert markedsverdi:

500 000 / 1 400 000 * 100 = 35,7 prosent.

            Dermed kan du klage siden ligningsverdien for din primærbolig overstiger 30 prosent av markedsverdien.

Dokumentert markedsverdi kan for eksempel være takst utført av godkjent takstmann.

Klagefristen er tre uker etter utlegging av skattelista. Klager kommende år sendes elektronisk til Skatteetaten via innlogging til Skatteetaten og Altinn. Om du mener at fastsatt boligverdi er feil (faktafeil) skal Skatteetaten kontaktes. Klage på takst sendes til

Skatt Midt-Norge Ålesund

Postboks 2060

6402 Molde

 

Klage på takst satt av kommunen eller søknad om fritak

Eier, fester eller regningsmottaker kan klage på taksten som dannar grunnlag for skatt.

Skriftlig klage sendes innen seks uker fra takstene ble lagt ut til offentlig ettersyn, og må være mottatt av kommunen innen mandag 14. april 2017.

Klagen bør inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener taksten er feil. Klagen må være underskrevet.

Underskrevet klage kan sends elektronisk til eigedomsskatt@sandoy.kommune.no

eller sends per post til:

Sandøy kommune

Eigedomsskattekontoret

Steinhamnvegen 112

6487 HARØY

 

Fritak og nedsettelse

Hva er fritatt for eiendomsskatt?

Noen eiendommer er fritatt for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens §5. I fritaket inngår også kommunale- og de fleste statlige eiendommer.

Kommunestyret har vedtatt at nye boliger får fritak første år etter ferdigstillelse. Boliger som ble ferdigstilt i 2016 vil være fritatt for eiendomsskatt i 2017, men vil få eiendomsskatt i 2018.

Eiere av eiendommer som ikke står oppført i fritakslisten, og som mener seg berettighet til fritak etter Eiendomsskatteloven § 7 a, b, eller c, kan søke kommunen. Søknaden fremmes før 1. mai og det må henvises til om fritaket gjelder paragraf a, b eller c. Søknaden behandles av kommunestyretstyret.

Kan jeg søke om nedsettelse av eiendomsskatt?

Personer som på grunn av en varig situasjon med sykdom, invaliditet, rusproblematikk eller lignede årsaker har problemer med å betale sin skatt kan søke om nedsettelse. 

Det vises til eiendomsskatteloven § 28 gir hjemmel for å søke om nedsettelse eller ettergivelse av utliknet eiendomsskatt, f.eks. minstepensjonister og andre med inntekt mindre enn 2G (grunnbeløpet i folketrygden).

Endelig vedtak på søknaden fattes av Formannskapet.

Søknadsskjema for nedsettelse av eiendomsskatt er å laste ned på hjemmesiden til kommunen. Søknaden kan sendes elektronisk til eigedomsskatt@sandoy.kommune.no eller sendes per post til:

Sandøy kommune

Eigedomsskattekontoret

Steinhamnvegen 112

6487 HARØY

Kan jeg unnlate å betale hvis jeg klager og mener skatteberegningen er feil?

Du må betale kravet ved forfall selv om du har klaget. Ved medhold i klagen, vil beløpet bli tilbakeført til deg.

Jeg eier ikke boligen, men leier – skal jeg betale skatten?

Regningen kommer til den som er oppført som eier av boligen. Om det påvirker husleien avhenger av hva som følger av leiekontrakten som er inngått mellom eieren og leietakeren.

Andre spørsmål

Jeg eier en ubebygd tomt, må jeg betale eiendomsskatt?

Nei.

Er det innført bunnfradrag i Sandøy kommune?

Nei.