Kommunelova beskriv formannskapet sitt ansvar og verksemd slik:

Kommunestyret vel sjølv formannskap på minimum 5 medlemmar.

Medlemmar og varamedlemmar til formannskapet vert valt for fire år av og blant medlemmane av kommunestyret.

Formannskapet behandlar forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.

For øvrig fastset kommunestyret sjølv områda for formannskapet si verksemd.

Formannskapet kan bli tildelt avgjerslemynde i alle saker der ikkje anna følgjer av lov.

 

Sandøy formannskap har 5 representantar. I denne peroden fekk fellesliste for Arbeiderpartiet og Venstre inn 4 epresentantar, og Høgre fekk inn ein representant. 
Desse  fordeler seg slik:

 

Oddvar Myklebust (AP) - ordførar

Åse Kristin Ask Bakke (AP) - varaordførar

Espen Myklebust (AP)

Hildegard Maier (V)

Jessica Gärtner (H)

 

 

Reglement for Sandøy formannskap og Sandøy kommunestyre, gjeldande frå 16.02.05